-->

Všeobecné smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SCUBA TOUR s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Uvedené Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SCUBA TOUR s.r.o., se sídlem Hlavní 57, 691 67 Šakvice, IČ: 269 60 907 (dále jen "SCUBA TOUR") se řídí ustanoveními zákona 40/1964 Sb., Občanského zákoníku a zákona č. 159/1999 Sb., zákona o cestovním ruchu – oba ve znění pozdějších předpisů, plus případně dalšími příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi SCUBA TOUR a zákazníkem (objednatelem zájezdu), příp. jeho pravomocným zástupcem, vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené SCUBA TOUR, příp. jejím zplnomocněným zástupcem.

2.2. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, internetových nabídek, dodatečných nabídek, potvrzeným knihováním, reklamačním řádem a těmito podmínkami, které jsou nedílnou součástí této cestovní smlouvy. Podpisem cestovní smlouvy zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

3. Cestovní smlouva o zajištění zahraničního zájezdu, povinný doprovod

3.1. Cestovní smlouva o zajištění zahraničního zájezdu s jednotlivci nebo organizacemi vzniká po předání řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy, potvrzené SCUBA TOUR. U nezletilých do 18-ti let musí cestovní smlouvu podepsat jejich zákonný zástupce. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených v jeho cestovní smlouvě. Zákazník, kterému bude SCUBA TOUR potvrzena podepsaná cestovní smlouva, ručí za smluvní závazky všech dalších přihlášených osob uvedených v cestovní smlouvě jako za své vlastní.

3.2. U zájezdu pořádaných SCUBA TOUR je zákazník povinen zajistit u osob mladších 15- ti let doprovod a dohled dospělého člověka. Stejně tak je potřeba zajistit doprovod u osob, jejichž zdravotní stav si to vyžaduje.

3.3. Zákazník je povinen v případě zdravotního omezení (např. kardiaci, diabetici, osoby s omezenými pohybovými schopnostmi či jiným handicapem) osob uvedených na cestovní smlouvě na tuto skutečnost písemně upozornit v cestovní smlouvě při jejím prvním zaknihování. Při sportovně orientovaných zájezdech musí zdravotní stav zákazníka odpovídat plánovanému programu a SCUBA TOUR nenese odpovědnost za problémy vzniklé na základě zdravotních komplikací. Především u potápěčských zájezdů odpovídají zákazníci za svůj dobrý zdravotní stav a plavecké schopnosti.

3.4. SCUBA TOUR si vyhrazuje právo na změny údajů uvedených v katalogu, internetových stránkách společnosti či jiných informačních materiálech společnosti před uzavřením cestovní smlouvy.

4. Cena zájezdu

4.1. Ceny zájezdu jsou kalkulovány na základe aktuálních měnových kurzů k 1.1 a 1.7 daného roku.

4.2. SCUBA TOUR je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, pokud je toto oznámení o zvýšení ceny odesláno zákazníkovi nejpozději 14 dní před zahájením zájezdu a jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny.

4.3. Cenu zájezdu podle odstavce 2 lze zvýšit jen v případě, že po datu stanovení cen v katalogu dojde ke zvýšení: a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků nebo
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 5%.
Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny výše uvedené pod písmeny a) a b), respektive o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu nad hodnotu 5% dle c).

4.4. Případné slevy, vyhlášené SCUBA TOUR po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají práva zákazníka na zlevněnou cenu. Stejně tak je SCUBA TOUR oprávněna poskytovat jednotlivým účastníkům zájezdu speciální např. skupinové, studentské, věrnostní a jiné slevy, aniž by tyto slevy byly zakládaly právo na jejich čerpání i pro ostatní účastníky zájezdu.

4.5. Pokud si zákazník zakoupí zájezd za speciální zlevněnou cenu, a ne za cenu, která je uvedena v katalogu (nabídky na poslední chvíli - Last Minute), musí počítat s tím, že některé služby nemusejí být garantovány, např. zvláštní přání.

4.6. Cena zájezdu nezahrnuje následující povinné příplatky, pokud není přímo v katalogu či dalších informačních materiálech SCUBA TOUR uvedeno jinak: letištní a bezpečnostní taxy, případné vízum, spropitné/bakšiš (Egypt, Maledivy, Bali ), místní taxy a pojištění v případě zakoupení zájezdu včetně pronájmu auta zdarma, případný palivový příplatek, veškeré vstupy dle programu výletu a místního odborného průvodce v případe zakoupení zájezdu včetně výletu zdarma, potápěčský servis atd., pokud není uvedeno jinak. Zákazník se zavazuje všechny povinné příplatky řádně uhradit v termínu splatnosti.

5. Platební podmínky

5.1. SCUBA TOUR má právo na zaplacení všech objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet cestovní kanceláře SCUBA TOUR vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením v hotovosti.

5.2. Při potvrzení podepsané cestovní smlouvy složí zákazník částečnou úhradu ve výši nejméně 50% z celkové ceny zájezdu či objednaných služeb za každou osobu uvedenou v této cestovní smlouvě. Doplatek ceny zájezdu musí být uhrazen bankovním převodem nebo jiným dohodnutým způsobem tak, aby byl nejpozději 40 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených v cestovní smlouvě připsán na účet SCUBA TOUR. Pokud zákazník či organizace nedoplatí zbývající část zájezdu v této lhůtě, SCUBA TOUR je oprávněna odstoupit od smlouvy a pro zákazníka zaniká jeho právo zájezdu se zúčastnit. Zákazník je zároveň povinen uhradit SCUBA TOUR náklady spojené s odstoupením od smlouvy (dále jen „stornopoplatky“).

5.3. Jestliže zákazník uzavírá cestovní smlouvu prostřednictvím obchodního zástupce SCUBA TOUR, složí zákazník částečnou úhradu na účet SCUBA TOUR nebo u obchodního zástupce. Doplatek na zájezd poukáže zákazník stejným způsobem. Jako variabilní symbol uvede vždy číslo, které je uvedeno v cestovní smlouvě.

5.4. Podává-li zákazník závaznou cestovní smlouvu v době kratší než 30 dní před uskutečněním zájezdu, musí uhradit cenu zájezdu v celkové výši při uzavření cestovní smlouvy SCUBA TOUR. V případe nesložení plné ceny zájezdu je prodávající povinen uvést do cestovní smlouvy datum a způsob doplacení doplatku ceny zájezdu.

5.5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu dle bodu 5.2. a 5.4. zákazníkem, je SCUBA TOUR oprávněna zájezd zrušit bez dalšího upozornění. Zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky).

5.6. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.

6. Zrušení zájezdu zákazníkem a stornovací podmínky

6.1. Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy odstoupit a zájezd zrušit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Pro určení doby odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení odstoupení od smlouvy na adresu SCUBA TOUR. Odstoupení od smlouvy musí být vždy podepsáno osobou, která podepsala závaznou cestovní smlouvu. Tato osoba je zároveň zodpovědná za platbu stornopoplatku. Stornopoplatky se počítají ode dne doručení písemného odstoupení od smlouvy.

6.2. Stornopoplatky za odstoupení od smlouvy se účtují ve výši níže uvedených částek či procentech ze smluvně sjednané ceny zájezdu za každého přihlášeného účastníka. V případe dokoupení cestovního připojištení, jsou stornopoplatky účtovány ze smluvně sjednané ceny bez příplatku za toto připojištení. Tuto částku není možné v případe storna vrátit:

Do 60 dní před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 25 % z celkové ceny zájezdu
(bez příplatku za připojištení)
59 - 30 dní včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 50 % z celkové ceny zájezdu
(bez příplatku za připojištení)
29 - 21 dní včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 75 % z celkové ceny zájezdu
(bez příplatku za připojištení)
20 a méně dní před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 100% z celkové ceny zájezdu.

6.3. SCUBA TOUR má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

6.4. Odstoupením od zájezdu se rozumí také skutečnost, kdy se zákazník nedostaví k odjezdu, odletu nebo vlastní vinou dojde k vyloučení zákazníka ze zájezdu (neúplné nebo neplatné cestovní doklady, celní přestupek, zamlčení skutečného zdravotního stavu, nepřípustné či nebezpečné chování, dostavení se k zájezdu pod vlivem alkoholu či drog apod.).

6.5. Cizí státní příslušníci se musí předem informovat na vízovou povinnost u zastupitelských zemí, kam cestují.

6.6. Každý zákazník, který uzavřel cestovní smlouvu, je povinen na cestovní smlouvě uvést svůj kontaktní telefon, email a přesnou adresu, kde ho bude moci SCUBA TOUR kdykoliv ze závažných důvodů (jako je např. oznámení o změně času odletu letadla, o změně ubytování atd.) zastihnout a kontaktovat, a to i krátce před zahájením čerpání služeb. SCUBA TOUR není zodpovědná za škodu způsobenou zákazníkovi v případe nemožnosti jeho informování o jakýchkoliv změnách, na jím uvedeném kontaktním telefonním čísle nebo adrese určené pro doručení veškerých cestovních dokladů v cestovní smlouvě. Jestliže se zákazník z těchto důvodů nebude moci zájezdu účastnit, bude to považováno za storno zájezdu z jeho strany.

7. Dodatečné změny ze strany zákazníka

Na přání zákazníka lze provést změny v jeho již uzavřené cestovní smlouvě jen na základě souhlasu druhé strany, tj. SCUBA TOUR.

8. Změna a zrušení smlouvy ze strany SCUBA TOUR

8.1. SCUBA TOUR může před zahájením zájezdu odstoupit s okamžitou platností od uzavřené smlouvy nebo po zahájení zájezdu cestovní smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi v těchto případech: a) Z důvodu porušení smlouvy zákazníkem. Za porušení smlouvy se považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, případně hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a dále případy, kdy zákazník bude prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek nebo bude slovně napadat zástupce SCUBA TOUR nebo další osoby či se bude vulgárně a hrubě vyjadřovat o společnosti SCUBA TOUR nebo o jejích zástupcích. Zákazníkovi v případě tohoto porušení smlouvy nevzniká nárok na vrácení adekvátní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit SCUBA TOUR náklady spojené se zpáteční dopravou a uhradit event. škodu, která byla zákazníkem způsobena v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle jeho cestovní smlouvy. SCUBA TOUR žádá o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené ostatních zákazníků, jakož i ochrana osobnosti pracovníků celé společnosti a doufá, že k těmto postihům nebude nucena přikročit.

b) Do 14-ti dnů před zahájením zájezdu při nenaplnění minimálního počtu osob nutného k realizaci daného zájezdu. Zákazník bude obratem informován a bude mu nabídnuta změna cestovní smlouvy nebo vrácení peněz.

c) Do 14-ti dnů před termínem zahájení zájezdu, jestliže bude zájezd zrušen z důvodu, že vzhledem k nově vzniklým okolnostem bude pro SCUBA TOUR ekonomicky neúnosný, protože předpokládané náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady původně plánované. Zákazník bude obratem informován a bude mu nabídnuta změna cestovní smlouvy nebo vrácení peněz.

d) Bez stanovení lhůty – okamžitě, v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým SCUBA TOUR či její dodavatelé dílčích služeb nebyli schopni zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. SCUBA TOUR má však v případe dané situace právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je SCUBA TOUR povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

8.2. SCUBA TOUR je oprávněna v nezbytných případech provést určité změny jednotlivých služeb oproti dohodnutému obsahu v uzavřené cestovní smlouvě. Jsou to např. změny druhu dopravy, leteckých společností, typu letadla, či lodi, trasy včetně mezipřistání, termínu, času a čísla letu, event. programu během zájezdu. Takovéto změny je SCUBA TOUR povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. U poznávacích zájezdu upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátků, nebo oslav v místě pobytu.

8.3. SCUBA TOUR neručí za možné zpoždění letadla, autobusu či jiného dopravního prostředku (např. z technických důvodů, nepříznivého počasí, přetížení leteckých koridoru atd.) a nenese odpovědnost za škody s tím spojené. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. vzít v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění. Stejně tak SCUBA TOUR neručí za přílet zpět do ČR následující den oproti dni plánovanému, pokud dojde ke změně času odletu.

8.4. SCUBA TOUR je oprávněna operativně provádět změny programu zájezdu a poskytovaných služeb v jeho průběhu, pokud není možné z vážných důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V tomto případě je povinna zabezpečit, pokud možno, shodné nebo blížící se služby dohodnuté v cestovní smlouvě. V případě, že bude nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, apartmánu či na jiné lodi, než které jsou uvedeny v závazné cestovní smlouvě, a to z důvodu jeho překnihování nebo změny služeb a podmínek, které se vztahují k popisu ubytovací kapacity uvedené v katalogu nebo na internetových stránkách společnosti (což se může stát nejen v případě zakoupení zájezdu na poslední chvíli), ubytování se uskuteční v hotelu, apartmánu či lodi stejné nebo vyšší oficiální kategorie. Toto náhradní ubytování může být uskutečněno i na část pobytu. Náhradní ubytování může probíhat i v ubytovacím zařízení, které se nachází v jiném místě v dané destinaci oproti místu uvedenému v cestovní smlouvě. Jakékoliv změny služeb uvedené v závazné cestovní smlouvě (např. změna hotelu, typu pokoje, speciální přání), které bude nutno provést z výše uvedených důvodů, má SCUBA TOUR právo ohlásit až po příletu klienta do místa pobytu, ale i v jeho průběhu. V případě, že SCUBA TOUR zajistí jako náhradní ubytování stejné nebo vyšší oficiální kategorie (bez ohledu na další okolnosti-vzdálenost od moře, vybavení, atd.), jsou další nároky zákazníka vůči SCUBA TOUR vyloučeny.

9. Reklamace

Zákazník má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených pro příslušný zájezd. Pokud má zákazník nějakou výhradu nebo reklamaci za poskytnuté služby, je oprávněn tyto služby reklamovat.

9.1. Jelikož každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, výhledem atd., a není možné v katalogu představit všechny typy ubytování, jsou veškeré obrázky pokojů v katalogu a dalších informačních materiálech pouze orientační. Obrázky nemusí přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat pokoj, kde bude zákazník ubytován, a nemůže to být předmětem reklamace. Součástí katalogu jsou také ilustrační fotografie, které jsou použity pouze pro doplnění vzhledu stránky a nemusejí přesně odpovídat popisu ubytování, pláží, okolí atd.

9.2. Součástí života v prázdninových letoviscích je rušný noční život, který může způsobit i hluk. Každý zákazník musí počítat s tím, že pokud si vybere dovolenou v živém prázdninovém letovisku, a to zejména během hlavní sezóny, může zde vznikat intenzivnější hluk, který SCUBA TOUR nemůže ovlivnit. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace.

9.3. V případě důvodné a oprávněné reklamace je SCUBA TOUR povinna odstranit vadu příslušné služby nebo ji doplnit nebo poskytnout službu náhradní, je-li to možné. V opačném případě je SCUBA TOUR povinna poskytnout slevu ze sjednané ceny reklamované služby, kterou pro vady nemohl zákazník vůbec využít.

9.4. U zájezdů pořádaných SCUBA TOUR jsou první a poslední dny určeny především k zajištění dopravy, transferu a ubytování. Tyto dny nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. Délka pobytu se počítá od chvíle, kdy klient převezme od zástupce SCUBA TOUR potřebné doklady k zájezdu (letenky, vouchery, pojištění, apod.). V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální „zkrácení pobytu“.

9.5. V případě zmeškané stravy z důvodu pozdního příletu či časného odletu nelze klientovi poskytnout slevu za nevyčerpané služby.

9.6. SCUBA TOUR nenese zodpovědnost za škody vzniklé nevyčerpáním dohodnutých služeb, pokud k tomuto dojde bez jeho zavinění.

9.7. Reklamační postup: cestovní kancelář doporučuje zákazníkovi oznámit případnou reklamaci ihned a neprodleně, nejpozději 1 den po zjištění závady zástupci SCUBA TOUR, popřípadě vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi v místě konání zájezdu tak, aby mohla být co nejdříve sjednána náprava poukázaných závad. V případě, že se oznámený nedostatek nepodaří odstranit, sepíše zákazník se zástupcem SCUBA TOUR písemný protokol o reklamaci. Zákazník odpovídá za citelnost a pravdivost uvedených údajů v reklamačním protokolu potřebných pro identifikaci zákazníka. Zákazník je povinen při výskytu závad spolupracovat na minimalizování a zabránění škod. Opomene-li zákazník z vlastní viny na závadu poukázat, zcela zaniká nárok zákazníka na slevu nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Stejně tak nemá zákazník nárok na slevu v případě, že oznámí reklamaci se zpožděním nebo až na konci pobytu, a tudíž nebude možno včas sjednat nápravu. Kopii reklamačního protokolu, sepsaného se zástupcem SCUBA TOUR, popřípadě s vedoucím provozovny poskytující své služby nebo jiným odpovědným pracovníkem v místě konání zájezdu, může klient nechat přímo u delegáta nebo zaslat doporučeným dopisem nebo donést osobně do sídla SCUBA TOUR. Zákazník uplatňuje své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Reklamaci provádí osoba, která podepsáním uzavřela závaznou cestovní smlouvu na zájezd nebo její zplnomocněný zástupce, při čemž plná moc nemusí být ověřena notářem. SCUBA TOUR ručí také za úroveň a cenu služeb u těch akcí, které si zákazník objedná při zaknihování zájezdu nebo na místě u delegáta SCUBA TOUR. Za úroveň a cenu cizích služeb zakoupených u delegáta partnerské cestovní kanceláře nebo jiné cestovní kanceláře SCUBA TOUR neručí. SCUBA TOUR je povinna sdělit svoje stanovisko k reklamaci do 30-ti dnů od jejího doručení.

10. Pojištění

10.1. V cenách zájezdu SCUBA TOUR je zahrnuto povinné smluvní pojištení CK ve smyslu zák. 159/1999 Sb., zákona o cestovním ruchu.

10.2. Základní cestovní pojištění není součástí ceny zájezdu, není-li uvedeno jinak. Při případném pojištění zákazníka vzniká smluvní vztah mezi ním a pojišťovnou, SCUBA TOUR je pouze zprostředkovatelem. Pokud dojde k pojistné události, zákazník ji bude řešit přímo s pojišťovnou.

V případě zrušení zájezdu není možné částku uhrazenou za sjednané cestovní pojištění vrátit. Všem zákazníkům doporučujeme sjednání cestovního pojištění na celou dobu zájezdu s případným rozšířením na plánované sportovní aktivity.

SCUBA TOUR tímto všem zákazníkům důrazně doporučuje sjednání cestovního pojištění při všech zájezdech mimo území ČR, pro zájezdy jejichž součástí jsou sportovní aktivity doporučuje připojištění těchto aktivit a stejně tak doporučuje sjednání připojištení zavazadel, odpovědnosti vůči třetím osobách a pojištění storna zájezdu.

11. Cestovní pokyny

Zákazník (objednatel zájezdu) je povinen vyzvednout si cestovní pokyny, obsahující důležité informace týkající se zakoupeného zájezdu, včetně přesných časů letu, a to na adrese specifikované pro doručení veškerých cestovních pokynů v jeho cestovní smlouvě. Neobdrží-li zákazník od svého prodejce zájezdu tyto cestovní pokyny, může se tak stát z důvodu nedoplacení zájezdu. V tomto případě je zákazník (objednatel zájezdu) povinen kontaktovat společnost SCUBA TOUR a požádat o jejich doručení. Ubytovací poukazy, letenky a doklad o pojištění obdrží všichni zákazníci buď v elektronické podobě emailem, poštou nebo přímo na letišti či jiném odjezdovém místě v den zahájení zájezdu u odpovědného pracovníka SCUBA TOUR. Zákazník (objednatel zájezdu) je povinen čitelně vyplnit jeho kontaktní údaje a specifikovat v jeho cestovní smlouvě adresu na doručení veškerých cestovních pokynů.

12. Souhlas se zpracováním osobních dat

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje (titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, email, telefonní kontakt, číslo cestovního dokladu + kopie pasu) uvedené v této cestovní smlouvě zpracovala SCUBA TOUR v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s ohledem na účinnost Nařízení Evropského parlamentu č.2016/679 .Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných SCUBA TOUR k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům SCUBA TOUR a dále osobám, které jsou oprávněny služby SCUBA TOUR nabízet a poskytovat. Zejména se jedná o následující osoby: obchodní zástupci, provozovatelé ubytovacích zařízení, poskytovatelé dopravy, pojišťovny, zastupitelské úřady cizího státu, právní zástupci, technická podpora.

13. Speciální podmínky pro účast na zájezdech za potápěním, především potápěčských safari (pobyty na lodi v Egyptě a Maledivách) spojené s potápěním) a podobných akcích.

13.1. SCUBA TOUR zajištuje pro objednavatele v dohodnutém termínu a s danou trasou potápěčské safari (přesná specifikace viz. propagační materiály SCUBA TOUR) – sjednaná trasa i loď jsou uvedeny v cestovní smlouvě). Objednavatel bere na vědomí, že společnost SCUBA TOUR zajištuje tyto služby na základě oprávnění k provozování cestovní kanceláře, cestovní agentury a zprostředkovatelské činnosti. SCUBA TOUR při realizaci některých zajišťovaných služeb může vystupovat pouze jako zprostředkovatel služeb dalších podnikatelských subjektů, se kterými dlouhodobě spolupracuje.

13.2. Letecká přeprava do dohodnuté destinace je zajištěna ve spolupráci s touroperátory provozujícími lety do dané destinace. Výběr tohoto touroperátora je plně v kompetenci SCUBA TOUR, klient má však právo být informován o tom, kdo tyto služby zajištuje. Za realizaci těchto služeb je odpovědný přímo daný touroperátor. Váhový limit přepravovaných zavazadel podléhá aktuálním smluvním podmínkám dané přepravní společnosti. Za přepravu zavazadel odpovídá přepravní společnost či zajišťovatel letenek – viz. smluvní podmínky zajišťovatele letenek. SCUBA TOUR NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ZRUŠENÍ LETU, PŘEPRAVU ZAVAZADEL, ZPOŽDENÍ, ZVYŠOVNÁNÍ SJEDNANÝCH CEN PŘEPRAVY ATD.!!

13.3. Potápěčské safari je zajištěno ve spolupráci s egyptskými a maledivskými společnostmi či dalšími subjekty oprávněnými k zajišťování těchto služeb dle místních zákonů a předpisů. SCUBA TOUR je většinou výhradním zástupcem těchto společností pro region střední Evropy, má možnost kontroly nad jejich managementem a ručí za plnění jejich závazků vůči objednavateli.

13.4. Objednavatel bere na vědomí, že za nepříznivých či nenadálých podmínek ohrožujících zdraví, život či majetek nebo z nařízení místních kompetentních orgánů má organizátor akce, kapitán i potápěčský průvodce plné právo rozhodnout o trase i programu. Kapitán, posádka i potápěčský průvodce mají také plné právo vyloučit z potápění osoby, které by porušovaly všeobecně platná pravidla pro sportovní potápění, místní platné zákony či předpisy, nebo jejichž schopnosti či zdravotní stav by nebyly dostatečné k absolvování plánovaných činností a mohlo by dojít k ohrožení zdraví, života či majetku. Objednavatel i jeho klienti berou na vědomí, že potápěčská safari patří k nejnáročnějším potápěčským akcím a v případě nepříznivého počasí může být nemožné potápění na některých lokalitách uvedených v propagačních materiálech společnosti SCUBA TOUR nebo může ve vyjímečných případech dojít i k úplné změně trasy. V tomto případě bude alternativně začleněno potápění na jiných zajímavých lokalitách dle aktuálních možností a podmínek....

13.5. Objednavatel bere na vědomí, že vystavení povolení k plavbě i samotné vyplutí lodě závisí na činnosti místních úřadů – podléhá jejich schvalování a SCUBA TOUR i jeho partnerské firmy nenesou zodpovědnost za zpoždění či změny trasy vyplývající z činnosti či nařízení těchto institucí.

13.6. Objednavatel bere také na vědomí, že služby realizované na území Egyptské arabské republiky a Maledivské republiky jsou ovlivněny místními zvyklostmi, kulturou a ekonomickou vyspělostí místní společnosti, a tudíž je nelze hodnotit podle evropských měřítek.

13.7. Cena potápěčského safari zahrnuje: transfery pro všechny účastníky akce z letiště do výchozího přístavu a zpět, zapůjčení lahví (min.12L) a olov (nevztahuje se na zátežové opasky), plnění lahví + potápění (2 – 4 ponory denně), vyřízení místních právních formalit včetně všech základních poplatků a daní, pronájem potápěčské lodi dohodnuté kvality včetně paliva lodi a základního platu posádky, plnou penzi pro všechny účastníky akce v době pobytu na lodi (zahrnující min.3 plnohodnotná jídla denně formou švédských stolu, konzumaci nealko nápojů (cola, fanta sprite, balená pitná voda,….), potápěčské průvodce znalé místních potápěčských lokalit. Jejich povinností je mimo organizace potápěčských aktivit i kontrola kvality služeb a komunikace s posádkou lodě.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Veškeré údaje a informace o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažených v katalogu či na internetových stránkách www.scubatour.cz odpovídají informacím známým v době jejich tvorby. Údaje týkající se způsobu stravování (zejména forma stravování – rozsah, doba podávání, místo), doplňkových služeb ubytovacích zařízení (fitness, bazény apod.) popsané v katalogu se mohou během sezóny měnit. Změny jsou vyhrazeny.

14.2. Nedílnou součástí těchto všeobecných smluvních podmínek jsou také všeobecné informace, které naleznete v aktuálním katalogu či internetových stránkách společnosti SCUBA TOUR, obsahující vámi objednané služby včetně veškerých detailů. Každý zákazník je povinen tyto všeobecné informace prostudovat před zakoupením zájezdu. Podpisem cestovní smlouvy zákazník potvrzuje, že mu jsou „Všeobecné smluvní podmínky“ známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá, a to jménem všech osob uvedených na jeho cestovní smlouvě, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnili.

14.3. Případné spory se budou řešit dle platných právních norem České republiky.

Copyright © SCUBA TOUR s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Ochrana osobních údajů